Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl

Obowiązek informacyjny dot. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: Administratorem Pani/Pana danych jest: mgr Joanna Brzoskowska – Dyrektor Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. L. Krzemienieckiej 1;
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się tel.58-520-13-49 lub przez e-mail ppp4.gda@wp.pl

Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z realizacją zadań statutowych Poradni a podstawą prawną przetwarzania jest:

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
• ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowe z późn.zmianami (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560)
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199 z późń. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych ( Dz. U. 2018 poz. 1601)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U.2017 poz.1591) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówka ( Dz.U. 2017 poz.1643)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz.U.2017 poz.1646)

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie odstąpienie od realizacji Państwa uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Poradnię.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
Podane dane będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną akt.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.