Jesteśmy zespołem specjalistów pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Wspieramy działania rodziny i szkoły, uznając za wartości nadrzędne dobro dziecka oraz jego prawo do wszechstronnego rozwoju. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, starając się odpowiadać na aktualne potrzeby odbiorców.

Zespół Pracowników PP-P nr 4 :
DYREKTOR I WICEDYREKTOR

mgr Joanna Brzoskowska – Dyrektor:  Pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny. W zarządzaniu PP-P nr 4 wykorzystuje 10-letnie doświadczenie zdobyte w kierowaniu PP-P nr 2 w Gdańsku. Rodzicom, nauczycielom i dzieciom udziela wsparcia podczas indywidualnych porad oraz konsultacji. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli m.in. z zakresu organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracy z uczniem niepełnosprawnym. Przewodnicząca Zespołów Orzekających. Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Ukończyła szereg szkoleń m.in. jest realizatorem zajęć „Szkoły dla Rodziców”, „Lider MEN kształcenia w obszarze Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”.

mgr Biłas Agnieszka - Wicedyrektor: Pedagog, oligofrenopedagog. Specjalista ds. terapii pedagogicznej. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Zajmuje się diagnozą pedagogiczną trudności dydaktyczno – wychowawczych, badaniem gotowości szkolnej dzieci oraz terapią uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu.
Ukończyła wiele kursów i szkoleń dotyczących wspierania rozwoju dzieci m.in. terapia ręki.

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW

mgr Cieślak Anna – psycholog, pedagog specjalny: Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie m.in. gotowości szkolnej, możliwości intelektualnych, specyficznych trudności w nauce. Udziela porad dotyczących trudności wychowawczych. W swojej pracy opiera się na nurcie poznawczo – behawioralnym.

mgr Erenc Anna: Psycholog  z wieloletnim, szerokim doświadczeniem. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. studium socjoterapii, szkolenia z zakresu systemowej terapii rodzin, rozwiązywania konfliktów, mediacji, asertywności, komunikacji, myślenia twórczego. Posiada uprawnienia do prowadzenia „Szkoły dla rodziców”. Przeprowadza diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży, udziela porad, prowadzi konsultacje, a także różnorodne zajęcia warsztatowe i psychoedukacyjne.

mgr Łukasz Fanslau:  Psycholog, psychoterapeuta, absolwent Studium Psychoterapii Dzieci i Ich Rodzin w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej, Podyplomowych Studiów z Zakresu Przeciwdziałania Patologiom Społecznym, Podyplomowych Studiów z Zakresu Psychologii Transportu, licencjonowany psycholog w zakresie prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych dla osób starających się o zezwolenie na posiadanie broni, lider zmian w zakresie podnoszenia jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizator programu Golden 5 oraz Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Specjalizuje się w:
-psychoterapii indywidualnej dzieci i młodzieży,
-terapii grupowej dla dzieci z ADHD,
-diagnozie psychologicznej,
-szkoleniach psychoedukacyjnych,
-wsparciu rodzin w sytuacji kryzysu

mgr Hanna Semkło: psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny osób ze spektrum autyzmu, mediator. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, socjoterapii i resocjalizacji. Ukończyła liczne szkolenia i kursy w zakresie integratywnej terapii krótkoterminowej i lęków, terapii biofeedback, Taktylnej Terapii S. Masgutovej, Makaton, W. Sherborne, ADOS – 2 i in. Szkoli się w zakresie terapii EMDR oraz Eriksonowskiej. W Poradni diagnozuje dzieci i młodzież, konsultuje i wspiera rodziców oraz nauczycieli. 

mgr Kołakowska Grażyna: Psycholog, studia podyplomowe z psychologii klinicznej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapeutyczne zajęcia grupowe i zajęcia psychoedukacyjne, rodzicom i dzieciom udziela wsparcia podczas indywidualnych porad oraz konsultacji. 

mgr Kowalska Agata: Psycholog, diagnosta, psychoterapeuta, trener warsztatowy, wieloletni, certyfikowany realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, programu „Dam Radę”, kompleksowej metody pomagania dzieciom w uczeniu się umiejętności przezwyciężania problemów emocjonalnych i behawioralnych. W swojej pracy wykorzystuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniu jako metodę pracy terapeutycznej. Absolwentka Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł trenera warsztatowego), Systemowej Terapii Rodzin, Szkoły ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Szkoły Mediacji. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej GUMED. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami.

mgr Mętkowska-Walewska Magdalena: Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Od 18 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, jak autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia zachowania. Przeprowadza diagnozę autyzmu i Zespołu Aspergera. Od 10 lat prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży dotyczącą: fobii, lęku separacyjnego, OCD, problemów z kontrolą złości czy niską samooceną. Dużą uwagę poświęca również udzielaniu porad rodzicom w kwestiach wychowawczych, jak i rozwojowych dotyczących ich dzieci.

mgr Michniewska Anna: Psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeutka. Absolwentka studiów podyplomowych " Psychologia kliniczna, Studium Psychoterapii Gestalt w Krakowie i Studium Terapii Systemowej Rodzin. Realizator Szkoły dla Rodziców i Programu Golden 5. W swojej pracy koncentruje się na pomocy dziecku i rodzinie. Udziela konsultacji indywidualnych i rodzinnych.

mgr Turbiarz Iwona: Psycholog, psychoterapeuta, pracująca z dziećmi i młodzieżą z różnymi trudnościami behawioralnymi; posiadająca doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych, warsztatów, prelekcji. W swojej pracy wykorzystuje różne nurty terapeutyczne, od poznawczo-behawioralnego po humanistyczny w duchu porozumienia bez przemocy.

mgr Wenzel Elżbieta Regina: Psycholog, mediator. W pracy w poradni wykorzystuje doświadczenie zawodowe z pracy z osobami zdolnymi, pełnosprawnymi we wszystkich zakresach oraz niepełnosprawnymi intelektualnie, słuchowo, wzrokowo, psychicznie, ruchowo. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz szkoleniowe rady pedagogiczne. Odbyła szereg szkoleń z zakresu diagnozy, pomocy psychologicznej, interwencji, mediacji m.in. – trójstopniowe szkolenie Szkoły dla Rodziców (uprawnienia realizatora trzech etapów), Szkoła Trenerów Edukacyjnych, szkolenia z zakresu psychotraumatologii, komunikacji, asertywności, mediacji.

mgr Zapolska-Downar Agata: Psycholog i doradca zawodowy, ukończyła także Akademię Coachingu, posiada uprawnienia do prowadzenia „Szkoły dla Rodziców”, ukończyła trzystopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci 0-3, diagnozą gotowości szkolnej, diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także diagnozą osobowości, zainteresowań i predyspozycji zawodowych dzieci starszych oraz młodzieży. Pasjonuje się tematyką kreatywności. Brała udział w projekcie „Zdolni z Pomorza”, była prelegentem na konferencjach „Kształcenie Zawodowe” w Pomorskiej Szkole Rzemiosł oraz „Zespół Aspergera a droga do sukcesu” na Politechnice Gdańskiej. Jest koordynatorem merytorycznym Punktu Konsultacyjnego Doradców Zawodowych podczas Salonu Maturzystów na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także warsztaty i prelekcje dla rodziców i nauczycieli. Udziela indywidualnych porad i konsultacji.

 

ZESPÓŁ PEDAGOGÓW

mgr Bejster Grażyna: Pedagog, oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Aktualnie specjalizuje się i zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest diagnostą z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2. Ukończyła wiele kursów i szkoleń dotyczących wspierania rozwoju dzieci m.in. z zakresu komunikacji alternatywnej (AAC), Original Play, TSR. Rodzicom i dzieciom udziela wsparcia podczas indywidualnych porad oraz konsultacji.

mgr Częścik Ewa: Pedagog, doradca zawodowy, od wielu lat pracująca w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Prowadzi diagnozę pedagogiczną uczniów, porady, konsultacje i szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Wieloletni, certyfikowany realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. W ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów na terenie szkół oraz indywidualne spotkania wspierające młodzież w podejmowaniu przez nią ważnych decyzji dotyczących dalszej edukacji i wyboru zawodu.

mgr Gabryś Bernarda: Pedagog. Studia podyplomowe z terapii pedagogicznej. Diagnoza pedagogiczna. Porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym z psychoedukacji oraz z technik uczenia się. Poszerzanie doświadczeń w nurcie „Rozwój i nauka przez ruch”.  

mgr Milewska Małgorzata: Logopeda, pedagog, oligofrenopedagog. Zajmuje się indywidualną terapię logopedyczną oraz badaniami pedagogicznymi w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się, oceny gotowości szkolnej oraz rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

mgr Nowak Wioletta: Pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Zajmuje się badaniami pedagogicznymi w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się, w tym diagnozą funkcjonalną umiejętności matematycznych uczniów od V klasy szkoły podstawowej oraz oceny gotowości szkolnej i poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi terapię pedagogiczną dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Prowadzi prelekcje, spotkania z rodzicami oraz warsztaty na terenie placówek.

mgr Molasy Beata: Pedagog, oligofrenopedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, udziela porad. Przeprowadza różnorodne grupowe zajęcia rozwijające sprawność grafomotoryczną oraz ogólnorozwojowe skierowane na rozwijanie funkcji percepcyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 2022/2023 DŁUGOTRWAŁA NIEOBECNOŚĆ

mgr Rola Urszula: Pedagog, terapeuta pedagogiczny, edukator, mediator, realizator programów profilaktycznych /m.in. Golden Five/.
Dyrektor PP-P nr 4 w latach 2007-2013.
Aktualnie specjalizuje się w diagnozie i terapii specyficznych trudności w uczeniu się, w tym trudności w nauce matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. Zajmuje się psychoedukacją, poradnictwem wychowawczym oraz wsparciem konsultacyjnym rodziców i nauczycieli.

mgr Sobaszek Katarzyna: Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, edukator, realizator programów profilaktycznych Nasze Spotkania i Golden Five. Zajmuje się diagnozą i terapią specyficznych trudności w uczeniu się, poradnictwem wychowawczym, psychoedukacją, prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży.

mgr Ufnal Anna: Pedagog , doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną trudności dydaktyczno – wychowawczych dzieci i młodzieży oraz diagnozą gotowości szkolnej. Prowadzi prelekcje, spotkania z rodzicami oraz warsztaty na terenie placówek.
Prowadzi warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz indywidualną diagnozę predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

ZESPÓŁ LOGOPEDÓW 

mgr Janicka Krystyna: Logopeda, neurologopeda. Prowadzi diagnozę i indywidualną terapię logopedyczną. Szczególne miejsce w obszarze jej zainteresowań zajmuje opóźniony rozwój mowy. W pracy terapeutycznej kieruje się zasadą podążania za dzieckiem i opierania się na jego mocnych stronach oraz wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka.

mgr Romanow Karolina: Logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej. Zajmuje się diagnozą logopedyczną dzieci, prowadzi terapeutyczne zajęcia indywidualne oraz grupowe na podstawie autorskich programów. Udziela wsparcia dzieciom z różnymi zaburzeniami w rozwoju językowym, stale poszukując nowych, skutecznych metod. Ważnym aspektem w pracy jest współpraca z rodziną i wspieranie jej wychowawczej funkcji.