Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej rok szkolny 2022/23

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku ul. L. Krzemienieckiej 1

tel. 58 5201349

sekretariat@ppp4.edu.gdansk.pl     ppp4.edu.gdansk.pl 

Oferta dla szkół podstawowych

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE I WARSZTATOWE DLA DZIECI        W WIEKU SZKOLNYM

 

Nazwa

Informacje

Prowadzący

Terapia psychologiczna indywidualna

Uczniowie z trudnościami                    w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym.

Ł. Fanslau,          

A. Michniewska,

A. Kowalska,

E.R. Wenzel,                        I. Turbiarz            

Kompleksowa pomoc dziecku             z mutyzmem wybiórczym

diagnoza, terapia

K. Romanow,                      K. Janicka         

Diagnoza indywidualna predyspozycji do wykonywania zawodu, dalszego kierunku kształcenia

diagnoza, konsultacje

E. Częścik,

A. Kowalska,

A. Zapolska- Downar,

A. Ufnal

Konsultacje i diagnostyka dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym

Konsultacje i diagnoza

B. Gabryś

A. Zapolska-Downar

Diagnostyka ucznia zdolnego

Diagnoza

psycholodzy

Indywidualna terapia audiopsychofonologiczna

Terapia na terenie poradni

K. Romanow,   K.Janicka                         M. Milewska

 

          ZAJĘCIA DLA RODZICÓW

Rozwój psychofizyczny dziecka

6, 7-letniego i jego start szkolny

Prelekcja

 

Wszyscy pracownicy

 

Prelekcja „Od komputera do netoholizmu”

Prelekcja zagrożenia związane z korzystania z komputera i Internetu

E.R. Wenzel           

Prelekcja „Cyberprzemoc”

Prelekcja

E. R. Wenzel

Kompleksowa pomoc dziecku                    z mutyzmem wybiórczym

Szkolenie dla rodziców

K.Romanow,                      K. Janicka           

Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami

Konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów klas VII, VIII

A. Zapolska-Downar

Warsztat „Rozpoznawanie symptomów depresji”

Warsztat dla rodziców

E.R. Wenzel

Konsultacje – instruktaż pedagogiczny w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami                  w czytaniu i/lub pisaniu

Na terenie poradni

U. Rola,

K. Sobaszek,

A. Biłas

Konsultacje – instruktaż pedagogiczny w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami             w nauce matematyki

Na terenie poradni

U. Rola

Szkoła dla Rodziców

Na terenie poradni

A.Michniewska                E. Częścik

Konsultacje i diagnostyka dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym

Konsultacje i diagnoza

B. Gabryś

A. Zapolska-Downar

 

                ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI

Zasady organizacji pomocy psych.-ped w szkole

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej

J. Brzoskowska

 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Ł. Fanslau,

J. Brzoskowska,

A. Biłas

Jak rozpoznawać symptomy depresji

Szkolenie Rady Pedagogicznej

E. R. Wenzel

 „Indywidualizacja pracy z uczniem posiadającym orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego , zasady konstruowania IPET "

Szkolenie Rady Pedagogicznej 

J. Brzoskowska

 

                                                 POZOSTAŁE FORMY POMOCY

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

Terapia psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna

Porady i konsultacje indywidualne  dla Rodziców i Nauczycieli

Doradztwo edukacyjne i zawodowe

Działalność informacyjna

Wsparcie szkoły w sytuacji kryzysowej

Udział przedstawicieli PP-P w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Orzecznictwo do kształcenia specjalnego w tym dla dzieci z autyzmem; nauczanie indywidualne; wydawanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju