Na podstawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie: matematyki, fizyki , informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych uczestniczących w projekcie „ Zdolni z Pomorza – Gdańsk ” i powołania Komisji Stypendialnej z dnia 23 stycznia 2020 r.  zapraszamy do składania wniosków za aktywny udział w projekcie  w okresie II   semestru  roku szkolnego 2019/2020 , na załączonym druku „WNIOSEK” .
Termin składania wniosków zgodnie z Regulaminem upływa  15 czerwca  2020 r. , jednak z uwagi na zmienioną  organizację pracy sekretariatów szkół, z których należy uzyskać zaświadczenie , że jest się uczniem/uczennicą danej szkoły , dokumenty można uzupełniać do 30 czerwca 2020 r.
Przypominamy , że zgodnie z w/w Regulaminem o wypłatę stypendiów mogą się ubiegać jedynie uczniowie /uczennice  szkół uczęszczający do szkoły w  Gdańsku.
Dokumenty  należy składać  w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego nr 1 lub nr 2 ( III LO lub VIII LO ) , w którym uczeń / uczennica uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne .

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek ( zał. nr 2 ) wypełniony
przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
2. Zaświadczenie Dyrektora Szkoły, do której uczeń/uczennica uczęszcza – na druku wniosku ( zał. nr 2) .
3. Oświadczenie do wypłaty stypendium ( zał. nr 3 ).

Bardzo prosimy o drukowanie dokumentów dwustronnie (szanujmy środowisko).

Zespół Projektu „Zdolni z Pomorza-Gdańsk".