Serdecznie zapraszamy na spotkanie on –line dla Rodziców uczniów ze szkół i placówek z rejonu działania PP-P 4 w Gdańsku – w poniedziałek 14 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 .

Zaburzenia depresyjne

Spotkanie poprowadzi :

-mgr Elżbieta Regina Wenzel – psycholog- PPP 4 Gdańsk

Podczas spotkania omówione zostaną następujące kwestie: triada depresyjna Becka; symptomy depresji wg DSM 5; objawy depresji z perspektywy rodzica; objawy depresji z perspektywy dziecka; czynniki ryzyka wystąpienie depresji; zostaną omówione sytuacje, kiedy można rozważać ciężką depresję; samokontrola – różnicowanie dziecko przeżywające trudności –dziecko radzące sobie; rozwój społeczny- dziecko radzące sobie- dziecko przeżywające trudności; rozwój emocjonalny- dziecko radzące sobie- dziecko przeżywające trudności; funkcjonowanie rodziny – rodzina radząca sobie – rodzina przeżywająca trudności; filozofia życia i umiejętności podtrzymywania dobrego nastroju, pozytywnego interpretowania zdarzeń.

Rodzice będą mieli możliwość zdawania pytań na czacie po spotkaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - spotkanie jest realizowane w ramach działań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku, ul.L.Krzemienieckiej 1 .

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja , w celu punktualnego rozpoczęcia spotkania o godz. 17:00- kanał zostanie uruchomiony o godz. 16:45 - prosimy o zalogowanie się z ok. 10-15 minutowym wyprzedzeniem, poprzez kliknięcie w załączony link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M4NGJjNDgtZmNjMS00ZTE4LTkwODYtZGVhZWVjNGMxODQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98%22%2c%22Oid%22%3a%22cf75d835-c851-4474-ac36-f41c2279af78%22%7d