Składanie dokumentacji do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4.

Rodzic/opiekun prawny ubiegający się o kształcenie specjalne, nauczanie indywidualne lub o opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dla dziecka składa następujące dokumenty w oryginałach:

  1. wniosek rodzica o wydanie orzeczenia o kształceniu specjalnym/opinii o wczesnym wspomaganiu wniosek rodzica
  2. zaświadczenie lekarskie (oryginał) zaświadczenie lekarskie 
  3. opinia z placówki do której uczęszcza dziecko (przedszkole/szkoła) opinia z placówki

  Jeśli rodzic/opiekun prawny dołącza dodatkowe opinie lub diagnozy z  innych placówek  prosimy o wykonanie kserokopii tej dokumentacji we własnym zakresie i złożenie jej razem z dokumentami wymaganymi (tj. 1,2,3).

Poradnia nie wykonuje kserokopii dokumentacji składanej przez rodzica.