W roku szkolnym 2022/2023 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku kontynuuje wsparcie w ramach projektu "Jestem".

Dodatkowa psychologiczna pomoc w Gdańsku

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, we współpracy z gdańskimi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, oferuje specjalistyczną pomoc w ramach projektu Jestem-wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego w Gdańsku. Dzieci, młodzież oraz rodzice odczuwający potrzebę skorzystania z konsultacji psychologicznej oraz ze wsparcia psychologicznego mają możliwość nieodpłatnego skorzystania z takiej pomocy niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Oferta wsparcia zaadresowana jest również do nauczycieli z gdańskich placówek edukacyjnych.

W ramach oferty dostępna jest pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w formie konsultacji indywidualnych, sesji wsparcia psychologicznego oraz konsultacji wychowawczych dla rodziców. Wsparcie psychologiczne skierowane jest do dzieci i młodzieży oraz ma na celu rozwijanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami życiowymi, powodującymi przeciążenie emocjonalne. Taka forma pomocy znajduje zastosowanie w przypadku trudności w przystosowaniu się do zmiany np. w wyniku choroby, pandemii i różnych sytuacji rodzinnych. W trakcie świadczenia wsparcia psychologicznego nie pracuje się nad zmianą mechanizmów psychicznych, ale stwarza się przestrzeń do wyrażania, rozumienia i akceptowania uczuć dziecka, co obniża poziom stresu.

Dodatkowo rodzice skorzystać mogą ze Szkoły dla rodziców – cyklu psychoedukacyjnych warsztatów, mających na celu rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów w celu adekwatnego wspierania rozwoju swojego dziecka oraz czerpania satysfakcji z rodzicielstwa. Szkoła dla rodziców daje możliwość podniesienia kompetencji wychowawczych przez: lepsze poznanie i rozumienie dziecka oraz siebie w relacji z dzieckiem, poprawę komunikacji w rodzinie, a także naukę skutecznych, nieagresywnych metod wychowawczych. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające

ukończenie Szkoły. Jeden cykl Szkoły dla rodziców obejmuje 12 spotkań po 3 godz., prowadzonych przez dwóch psychologów.

W ramach projektu Jestem-wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego w Gdańsku nauczyciele gdańskich placówek edukacyjnych mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

konsultacji indywidualnych, mających na celu rozpoznanie psychologicznych trudności dziecka i nauczyciela w relacji edukacyjnej w celu lepszego zrozumienia i poprawy funkcjonowania dziecka. Jedno spotkanie konsultacyjne trwa 50 min.

warsztatów tematycznych – zajęć grupowych, poświęconych wybranym zagadnieniom dotyczącym dzieci i młodzieży np. specyficznym trudnościom psychicznym i rodzinnym, funkcjonowaniu w szkole, relacji uczeń – nauczyciel. Celem warsztatów jest dostarczenie praktycznej wiedzy, zwiększenie wrażliwości na niepokojące objawy i wymiana doświadczeń.

superwizji – specjalistycznej pomocy dla nauczycieli, polegającej na szczegółowym przeanalizowaniu konkretnej relacji z uczniem, mającej na celu rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów psychicznych wpływających na trudności w budowania relacji i warunkujących niefunkcjonalne zachowanie ucznia w procesie edukacji.

Z poważaniem

Dyrektor PP-P nr 4

Joanna Brzoskowska