Organizacja pracy PP-P nr 4 w roku szkolnym 2021/22

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 dyrektor PP-P nr 4 w Gdańsku wprowadza działania mające na celu minimalizowanie ryzyka zagrożenia i rozprzestrzeniania się wirusa. Przekazujemy Państwu następujące zalecenia dotyczące uczestnictwa w zajęciach, z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa:

1. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku pracuje w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

2. W celu ustalenia terminów badań i konsultacji , uzgodnienia terminów spotkań , uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy kontaktować się telefonicznie ze specjalistą zgodnie z rejonizacją placówek . Numery telefonów i terminy dyżurów znajdują się w Komunikacie „ Harmonogram dyżurów „.Opiekunowie szkół i placówek wskazani są w zakładce „ Rejon” . Można także umawiać się na konsultacje telefoniczne za pośrednictwem sekretariatu Poradni – tel. 58-520-13-49 . Terminy badań , spotkań terapeutycznych wyznaczają specjaliści podczas konsultacji . Sekretariat nie rejestruje na badania i terapię.

3. Dokumenty można składać do „ wrzutni ” w siedzibie w PP-P od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-17:00 oraz w piątki w godz.8:00-14:00 lub listownie.

4 . Dokumenty wydawane są w recepcji PP-P 4 od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-17:00 oraz w piątki w godz.8:00-14:00. O możliwości odebrania przygotowanego orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju -Rodzic/Wnioskodawca jest informowany sms-em .

5. Zasady wizyt w Poradni:

a) Do Poradni przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. Rodzic zgłaszając się z dzieckiem oświadcza, że jest zdrowy , nie przebywa na kwarantannie oraz nie zamieszkuje z osobą objętą kwarantanną/izolacją .

b) W razie zaobserwowania oznak chorobowych u dziecka /ucznia każdy z pracowników Poradni musi ten fakt zgłosić natychmiast rodzicowi/prawnemu opiekunowi lub pełnoletniemu uczniowi i poprosić o jak najszybsze opuszczenie siedziby Poradni.

6.Wchodząc do budynku dziecko/uczeń i opiekun muszą być wyposażeni w maseczkę ochronną, za wyjątkiem:

a) Dzieci/ uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi , niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim , które mają trudności z samodzielnym zakrywaniem/odkrywaniem ust /nosa

b) dzieci młodszych, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

b) Środki ochrony indywidualnej klienci Poradni zapewniają sobie we własnym zakresie.

c) Dziecko/uczeń musi posiadać własne przybory do pisania -długopis, ołówek, gumkę itp. , dzieci do 12 r.ż. dodatkowo kredki.

d) Przed wejściem do budynku należy dokładnie zdezynfekować dłonie lub/i dokładnie umyć ręce ciepłą wodą i mydłem w toalecie Poradni lub założyć rękawiczki jednorazowe.

e) Przy wejściu do Poradni na umówioną osobę o wyznaczonej godzinie czeka pracownik Poradni, który ustala szczegóły działań w tym czas ich trwania.

f) Wszyscy są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości –minimum 1,5 metra między osobami.

g) Pracownik poradni zaopatrzony jest w środki ochrony indywidualnej, takie jak: maska ochronna / dodatkowo może używać przyłbicy . W każdym gabinecie jest przegroda z plexi na biurku. Pomieszczenia Poradni są co dziennie dezynfekowane.

h) W każdym pomieszczeniu znajduje się środek dezynfekujący.

i) Pomieszczenia są wietrzone, po każdej przeprowadzonej diagnozie/spotkaniu.

6. Zmiany – zależnie do rozwoju sytuacji epidemicznej – będą wprowadzane w formie bieżących komunikatów Dyrektora.

Z poważaniem

Joanna Brzoskowska

Gdańsk, 01.03.2021 r.