Serdecznie zapraszamy na spotkanie on –line dla Rodziców uczniów ze szkół i placówek z rejonu działania PP-P 4 w Gdańsku – w piątek 11 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 .

„ Jak radzić sobie z kryzysem - wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną”

Spotkanie poprowadzą :

- mgr Joanna Brzoskowska-Dyrektor PP-P 4-pedagog

-mgr Łukasz Fanslau- Wicedyrektor PP-P 4-psycholog

Podczas spotkania omówione zostaną: definicja kryzysu, źródła stresu , konsekwencje utrzymującego się kryzysu. Stworzona zostanie lista zasobów oraz przedstawione zostaną techniki redukcji napięcia . Omówiona zostanie osobowość immunologiczna -silna. Rodzice będą mieli możliwość zdawania pytań na czacie .

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - spotkanie jest realizowane w ramach działań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku, ul.L.Krzemienieckiej 1 .

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja , w celu punktualnego rozpoczęcia spotkania o godz. 16:00- kanał zostanie uruchomiony o godz. 15:45 - prosimy o zalogowanie się z ok. 10-15 minutowym wyprzedzeniem, poprzez kliknięcie w załączony link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjEzM2FiZjYtYzIxYy00YjhhLWE2MzAtODVkN2ZlZTlmZTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98%22%2c%22Oid%22%3a%22cf75d835-c851-4474-ac36-f41c2279af78%22%7d  

Z poważaniem

Joanna Brzoskowska i Łukasz Fanslau